Уведомления

ОБЯВА

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ ЕАД, гр. Божурище, набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 година...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Публично оповестен конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за отдаване под наем на...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Провеждане на конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за отдаване под наем на: Станция за зареждане с течно гориво, представляваща...

Прочети още »

Публична покана за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД

Конкурс за избор на един независим член на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, ЕИК 201847598

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващ Приложение №1 към Правилника, за отдаване под наем на следния недвижим имот...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ /С АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СВОБОДНАТА ПЛОЩ/

НКИЗ ЕАД, на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от ППЗПП, Протокол № РД-21-3/04.02.2022 г. и Протокол № РД-21-31/17.06.2022 г. на Министъра на икономиката и индустрията, публично оповестява условия за пряко договаряне за отдаване под наем на части от сгради /офиси/, закрити и открити складови площи, находящи се на територията на „Индустриален парк-Видин“, гр. Видин, собственост на НКИЗ ЕАД, както следва...

Прочети още »

ОБЯВА

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „НКИЗ“ ЕАД и консолидиран годишен финансов отчет на Група „НКИЗ” за 2023 година...

Прочети още »

ОБЯВА

„Свободна зона – Русе“ ЕАД, във връзка с чл.37 от Закона за счетоводството, набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г...

Прочети още »

ОБЯВА

НКИЗ ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „НКИЗ“ ЕАД и консолидиран годишен финансов отчет на Група „НКИЗ” за 2023 година...

Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Tърг с тайно наддаване, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за продажба на дълготрайни материални активи (ДМА)- движими вещи, собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД...

Прочети още »