Визия и стратегически цели

В изпълнение на своята мисия за изграждане на индустриални паркове от нов тип в Република България, като предпоставка за привличане на инвеститори в сектори с висока добавена стойност, положителен търговски баланс и устойчиво икономическо развитие, НКИЗ ЕАД се стреми постоянно да подобрява качеството на предлаганите от дружеството услуги, придържайки се към следните принципи на управление и стратегически цели:


  • развитие на индустриални зони от нов тип и усъвършенстване на предлаганите услуги според най-високите стандарти на индустрията в световен мащаб и добри практики;
  • съдействие за реализацията и участие в редица международни и национални инвестиционни проекти;
  • създаване на възможно най-благоприятни условия за привличане на инвестиции както в управляваните от НКИЗ зони, така и в страната като цяло;
  • поддържане на голяма база контакти и членство във водещи международни и национални организации с цел подобряване качеството на предлаганите услуги;
  • подпомагане на развитието на отделни икономически райони в страната с акцент върху регионалната интелигентна специализация и конкурентни предимства на региона;
  • насърчаване на инвестициите в нови, иновационни и/или структуроопределящи сектори в икономиката с висока добавена стойност, включително изграждане на центрове за високотехнологични и иновативни производства;
  • партньорство и развитие на съвместни инициативи с водещи български и международни научни и образователни институции;
  • поддържане на дългосрочни отношения с инвеститорите и партньорите, основани на принципите за сътрудничество, прозрачност и предвидимост.