Етика и корпоративно управление

“Национална компания индустриални зони” ЕАД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Компанията се управлява и представлява от изпълнителен директор.

Членовете на Съвета на директорите са назначени с Протокол на министъра на икономиката, в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала.

Изпълнителен директор: д-р Антоанета Барес

        “Национална компания индустриални зони” ЕАД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

        Компанията се управлява и представлява от изпълнителен директор.

        Членовете на Съвета на директорите са назначени след проведена конкурсна процедура, съгласно Закона за публичните предприятия.

        Д-р Антоанета Петрова Иванова -Барес - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

        Д-р Антоанета Барес е част от екипа на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД от самото създаване на дружеството през 2009 г., а поста Изпълнителен директор заема от март 2017 г. Антоанета Барес има над 20 г. професионален и управленски опит. Заемала е ключови и ръководни позиции в търговски компании, включително от IT сектора и държавните институции. Притежава специфичен опит в областта на стратегическото планиране, бизнес развитие, планиране и изпълнение на инвестиционни проекти, системи за управление на качеството, управление на риска. Ръководител и координатор на множество проекти в различни сектори от икономиката.

        Притежава магистърска степен по право, a през 2020 г. придобива докторска степен по икономика в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на специализирани статии в списанията „Облигационно и търговско право”, „ЗОП+”, както и на редица публикации и доклади в сп. „Икономическа мисъл“ към Института за икономически изследвания на БАН и международни икономически и научни форуми и конференции.

        Владее английски език, ползва руски и гръцки.

        Илия Димитров Лазаров - Член на Съвет на директорите

        Илия Лазаров е Магистър по Международни отношения и Международно право и притежава над 25 г. професионален опит, стартирал с разработването на редица маркетингови проекти в сферата на недвижимите имоти и участие в различни проекти за привличане на инвестиции в тази сфера.

        От 1997 до 2002 г. е Началник на кабинета на Президента на Републиката Петър Стоянов, а в периода 2005 – 2007 година и след 2018 г. е главен секретар на Съюза на демократичните сили. Притежава над 15 г. управленски опит като член на Съвета на директорите на редица дружества в сферата на инвестициите в недвижими имоти и привличане на чужди инвестиции. От 2016 г. е член на Съвета на директорите на „НКИЗ“ ЕАД.

        Владее френски, испански, английски, руски и италиански езици.

        Женен с две дъщери.

  Нина Стефанова Владимирова - Член на Съвет на директорите

  Нина Владимирова е родена в гр. Пазарджик. Завършва езикова професионална гимназия “ Бертолт Брехт” в гр. Пазарджик. Там е направила и професионална квалификация “ Икономика в туризма”.

От 1995 до 2000г. завършва с магистратура Стопанска академия “ Димитър А. Ценов” в гр. Свищов по специалност “ Финанси и кредит” и с професионална квалификация “ Икономист-банкер”.

        От 2001 до 2007 г. е работила в компании като животозастрахователен брокер, търговец правно-информациони системи и финансов консултант. От 2007 до май 2020г. работи като управител в инвестиционна компания.

        От юли 2020г. е член на Съвета на директорите в Национална компания индустриални зони.

        Цветан Петров Цирков - Член на Съвет на директорите

        Николай Недялков Райчев - Член на Съвет на директорите