Етика и корпоративно управление

“Национална компания индустриални зони” ЕАД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

     Компанията се управлява и представлява от изпълнителен директор - ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ.


Съвет на директорите:

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ВИЧЕВА - Председател на Съвета на директорите

АНДРЕАНА КРАСИМИРОВА ПРЕМЯНОВА-ЯНКОВА - Заместник председател на Съвета на директорите

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА-СТЕФАНОВА

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ЕДРЕВА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТНИЦИТЕ И/ИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ В НКИЗ ЕАД