Партньорство между университетите и публичните предприятия с цел професионална реализация на студентите

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД, представена от Радостина Ситова - член на Съвета на директорите, бе част от среща в гр. Варна с участието на министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов, организирана от Икономическия университет в града. . На срещата присъстваха също така областният управител на Варна и представители на бизнеса от региона. Бяха представени възможностите за практическо обучение на младите специалисти в държавната администрация, за индивидуални студентски стажове в Министерство на икономиката и индустрията и подопечните му структури. По време на разговорите бе наблегнато на значението на сътрудничеството между университетите и местната власт за привличане на работна ръка и подобряване на инвестиционния климат и икономическата ситуация в България. Обсъдени бяха възможностите за реализация на младите хора в България.

От своя страна, като държавна компания, която развива и управлява индустриални паркове и зони,, НКИЗ ЕАД се старае да подпомага реализацията на младите висшисти чрез професионални стажове или постоянна заетост в компании, част от индустриалните паркове и зони, управлявани от компанията. Целта на партньорството между НКИЗ ЕАД и българските университети е преодоляване на младежката безработица и намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри и недостига на качествени специалисти в ключови сектори.

НКИЗ ЕАД също така участва активно в инициативата Bulgaria Wants You, която работи за връщането на младите българи от чужбина и показва нарастващите възможности за реализацията им в родината.